დარეგისტრირდი 15 აგვისტომდე და დაზოგე  ₾1 340 - მდე
დასაქმების სერვისები

დასაქმების გარანტიის აღსრულებას უზრუნველყობს სამი დასაქმების სერვისი

1) კარიერული განვითარების 24 მოდულიანი პროგრამა
2) პერსონალური კარიერიერული განვიტარების მენეჯერი
3) პარტნიორი დამსაქმებელთა ინტერნაციონალური ქსელი
24 მოდულიანი კარიერული განვითარების პროგრამა
სწავლის პარალელურად გაივლი
კარიერულ განვითარების პროგრამას
შეისწავლი დასაქმებისთვის და შემდგომი პროფესიული განვითარებისთვის საჭირო ინსტრუმენტებს, ტექნიკებს და უნარებს, რაც საშუალებას მოგცემს წარმატებით გაიარო ნებისმიერი ტექნიკური და გაცნობითი გასაუბრება და შეისწავლო ზოგადად ტექ ინდუსტრიის დასაქმების როგორც ადგილობრივი ასევე გლობალური ბაზარი.
იხილე 24 კარიერული მოდული

1. ციფრული სამყაროს გაცნობა...

2. შესავალი კარიერის განვით...

3. CV - Harvard University Resume...

4. COVER LETTER - Harvard Uni...

5. LinkedIn-ის მიმოხილვა და...

6. Linkedin - პროფესიული კავ...

7. ეფექტური კომუნიკაცია

8. ლიდერშიფი / Leadership

9. სტრესის და დროის მენეჯმენტი...

10. თვითმოტივაცია

11. თვითბრენდინგი - საკუთარი თ...

12. ორგანიზაციული ქცევა და...

13. რეკრუტინგის პროცესის და...

14. მასტერკლასი სტუმარი...

15. ინდივიდუალური სიმულაც...

16. ინდივიდუალური Linkedin და...

17. მასტერკლასი სტუმარი...

18. სიმულაციური შეხვედრების...

19. Agile and Lean მეთოდოლოგ...

20. მასტერკლასი სტუმარი წარმატ...

21. ენტერპრენუერშიპი, ტექ სტარ...

22. დამსაქმებლებთან კომუნიკაც...

23. უცხოეთში დასაქმების შესაძლ...

24. შეჯამება და ინდივიდუალური...

Module 1: ციფრული სამყაროს გაცნობა და პროფესიული შესაძლებლობები ტექ სფეროში
კარიერის განვითარების პროგრამის პირველი მოდული არის ერთგვარი გზამკვლევი ციფრულ სამყაროში. Ამ მოდულში, გაეცნობით ციფრულ სამყაროში არსებულ ტექნოლოგიებს, პროფესიულ როლებს და შრომის ბაზრის სპეციფიკას. Მოდული ამომწურავ ინფორმაციას აძლევს კარიერის საწყი ეტაპზე მყოფ ადამიანსებს ციფრული სამყაროსა და ამ სფეროში არსებული ტენდენციების შესახებ.
ტექნოლოგიები ციფრულ სამყაროში;
პროგრამული ენები და მათიმნიშვნელობა;
Პროფესიული როლები ტექ სფეროში.
Module 2: შესავალი კარიერის განვითარების პროგრამაში
კარიერის განვითარების პროგრამის გაცნობა, ზოგადი მიმოხილვა, სილაბუსის გაცნობა, კარიერის განვითარების ეტაპები და მათი მნიშვნელობა, დაგეგმვის პროცესი, საკუთარი შესაძლებლობებისა და უნარების შეცნობის შედეგად შესაბამისი კარიერის არჩევა.
კარიერის მართვის პროცესის;
კარიერის გამოწვევები;
Მატერიალური და არამატერიალური ღირებულებები;
Module 3: CV - Harvard University Resume Guideline-ის სტანდარტების დაცვით
შედგენა საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, ხშირად დაშვებული შეცდომები რეზიუმეში და მათი გამოსწორების გზები, რეზიუმეს შედგენის სპეციფიკა, ძირითადი რჩევები და ფორმატი. Ამ მოდულის გავლის შემდეგ თითოეული სტუდენტი შეძლებს დამოუკიდებლად შექმნას საერთაშორისო სტანდარტებზე მორგებული რეზიუმე, რომელიც შრომის ბაზარზე პოზიციონირებაში დაეხმარება.
რეზიუმეს ფორმატირება;
Სექციათა წყობის მნიშვნელობა;
ორენოვანი CV;
Პრაქტიკული დავალება.
Module 4: COVER LETTER - Harvard University Cover Letter Guideline-ის სტანდარტების დაცვით -ამ მოდულში სტუდენტები ისწავლიან
სამოტივაციო წერილის შედგენას Harvard University Cover Letter Guideline-ის მიხედვით, გაეცნობიან შინაარსის შედგენის სპეციფიკას, შეძლებენ კონკრეტულ დამსაქმებელზე მორგბული სამოტივაციო წერილის შექმნას, რომელიც იქნება ტექნიკურად გამართული, მაქსიმალურად ინფორმაციული და ისწავლიან ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომების თავიდან აცილებას.
Სამოტივაციო წერილის ფორმატირება;
ვიზუალური მხარე;
Შინაარსობრივი მხარე;
ვაკანსიაზე მორგების ტექნიკა;
პრაქტიკული დავალება.
Module 5: Offer and Onboarding
LinkedIn არის ყველაზე მასშტაბური და პოპულარული დასაქმების პლატფორმა მსოფლიოს მასშტაბით. Სწორად ამიტომ Ამ მოდულში, სტუდენტები გაეცნობიან LinkedIn-ის მნიშვნელობას, ლინქდინის პროფილის შექმნის ეტაპებს, ძირითად რეკომენდაციებს კავშირების ზრდისა და პროფესიული განვითარებისთვის. Აღსაღნიშნავია, რომ Გამართული ლინქდინის პროფილი დასაქმების შესაძლებლობების ზრდის წონაპირობაა, სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია სწორად შეგვეძლოს ამ პლატფომის გამართვა და გამოყენება.
Სექციების გამართვა;
Network-ის გაზრდა;
Keyword-ების მნიშვნელობა;
Სწორი კონტენტის ჩამოყალიბება;
Პრაქტიკული დავალება.
Module 6: Linkedin - პროფესიული კავშირების მიზნობრივად ზრდა და პასიური & აქტიური სამსახურის მოძიების ტექნიკები
LinkedIn -ის პლატფორმა გამოიყენება არა მხოლოდ პირადი network-ინგის ჩამოყალიბებისა და გაზრდისთვის, არამედ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პლატფორმაა აქტიური ვაკანსიების მოძიებისა და დასაქმებისთვის. მოდულის განმავლობაში სტუდენტები სწავლობენ, თუ როგორ  გამოყენონ ლინქდინი როგორც დასაქმების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელსაწყო, როგორ მოიძიონ სასურველი ვაკანსიები, განსაზღვრონ ძირითადი სტრატეგიები და სწორად დაამყარონ კომუნიკაცია პოტენციურ დამსაქმებელთან.
HR-ებთან კომუნიკაციის დამყარება (მისაწერი ტექსტების მაგალითები);
Სამსახურის ძიების პასიური გზები;
Რეფერალის მნიშვნელბა და ბენეფიტები.
Module 7: ეფექტური კომუნიკაცია
მოდულის ფარგლებში, სტუდენტები გაეცნობიან ეფექტური კომუნიკაციის ცნებას და მნიშვნელობას თანამედროვე სამყაროში, კომუნიკაციის დამყარების სტრატეგიებს, სახეებსა და ფორმებს, გასათვალისწინებელ ფაქტორებს და ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომებს კომუნიკაციაში. დაეუფლებიან ემოციებისა და სხეულის ენის მართვის ტექნიკებს, რაც მათ საკუთრი შესაძლებლობების სწორად წარმოჩენაში დაეხმარება.
ცნებები კომუნიკაციაში;
კომუნიკაცია პროფესიაში;
კომუნიკაცია რეალური ცხოვრებაში;
Სხეულის ენა/ იმიჯი/ დისტანცია.
Module 8: ლიდერშიფი / Leadership
მოცემული მოდული მოიცავს ლიდერობისა და გუნდის მართვის პრინციპების შესახებ ინფორმაციას. სტუდენტები გაეცნობიან ლიდერის ტიპებს, ლიდერისთვის საჭირო უნარ-ჩვევებს და რეალურ მაგალითებს. Მოდულის გავლის შემდეგ სტუდენტები შეძლებენ ლიდერების ტიპების იდენტიფიცირებას, საკუთარ თავში ლიდერული უნრების აღმოჩენასა და განვითრებას. Ასევე, ამ ინფორმაციის საფუძველზე ლიდერებთან სწორ კომუნიკაციას.
ლიდერის ტიპები;
ლიდერისთვის საჭირო  უნარ-ჩვევები;
მოტივაცია;
რეალური მაგალითები.
Module 8: სტრესის და დროის მენეჯმენტი, კომპანიის კომპლექსური ქეისების მაგალითები/ ჰიბრიდულად და დისტანციურად მუშაობის გამოწვევებიAssessment and Feedback
მოდულში განხილულია სტრესისა და დროის მართვის მნიშვნელობა შრომის ბაზარზე, სტრესული სიტუაციების მაგალითების განხილვა და მათი გადაჭრის საუკეთესო გზები, დროის მენეჯმენტის უნარის განვითარება. Დროის მენეჯმენტის მნიშვნელობა ციფრულ სამყაროში დროის მართვის ტექნიკები და მათი ეფექტური გამოყენება ციფრული პროდუქტების შექმნისას.
Სტრესული სიტუაციები/ გამომწვევი ფაქტორები;
გადაჭრის გზები;
იმპოსტერის სინდრომი;
დროის მენეჯმენტი;
Work-life balance.
Module 10: თვითმოტივაცია
მოდულში გნხილულია მოტივაციის ფსიქოლოგიური ასპექტები, თვითმოტივაციის სახეები, თვითშეფასების ამაღლების ტექნიკები. Ასევე, მოტივატორი ფაქტორები და მათი გავლენა შრომისუნარიანობაზე. Ეს მოდული დაეხმარება სტუდენტებს საკუთარ მოტივაციაზე მუშაობასა და თვუთშეფასების ამაღლების ტექნიკების დაუფლებაში რაც მნიშვნელოვანად აისახება სამომავლოდ მათ დასაქმებასა და კარიერულ განვითარებაზე.
Რა არის თვითმოტივაცია;
მასლოუს იერარქიის პირამიდა;
მოტივაციის სახეები;
თვითშეფასების ამაღლების ტექნიკები.
Module 11: თვითბრენდინგი - საკუთარი თავის ბრენდად ჩამოყალიბება ორგანიზაციის მიღმა - აღნისნულ მოდულში განხილულია
თვითბრენდინგის მნიშვნელობა თანამედროვე შრომის ბაზარზე, საუთარი თავის, როგორც ბრენდის ჩამოყალიბების გზები და დასაქმების ბაზარზე ბრენდის სწორად წარმოჩენის მეთოდები, ასევე თვითბრენდინგისთვის საჭირო უნარების, იდენტიფიცირების და განვითარების საშუალებები. თვითბრენდინგის უნარების განვითარების გზები და საუკეთესო მაგალითები დღევანდელი რეალობიდან.
თვითბრენდინგის მნიშვნელობა;
თვითბრენდინგის გაუმჯობესების ტექნიკები;
რეალური მაგალითები.
Module 12: ორგანიზაციული ქცევა და ოფისის პოლიტიკა (ოფისის პოლიტიკა, გუნდური მუშაობა და ნეთვორქინგი)
მოდულში განხილულია, დასაქმებულის შრომითი უფლებები, სხვა ქვეყნების მაგალითები, ანგარიშვალდებულება კომპანიაში, ორგანიზაციის ღირებულებების თავსებადობა, ეთიკა და ეფექტურობა. Ამ მოდულის გავლის შემდეგ სტუდენტებს ეცოდინებათ საკუთარი უფლებები, ორგანიზაციული ქცევისა და კულტურის მნიშვნელობა და იმის განსაზღვრა თუ რამდენად არიას თანხვედრაში მათი და დამსაქმებლის ღირებულებები.
Ორგანიზაციული ქცევის მნიშვნელობა;
Შრმითი უფლებები;
Ანგარიშვალდებულება ორგანიზაციაში;
Ორგანიზაციის ღირებულებებთან თავსებადობა.
Module 13: რეკრუტინგის პროცესის და გასაუბრების წარმატებით წარმართვა
ამ მოდულშინ განვიხილავთ ინტერვიუს ფაზას, გასაუბრება HR-თან(სიმულაციური ინტერვიუ), ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვებს და მათზე პასუხის რეკომენდაციებს, Red Flags ინტერვიუს პროცესში. Რეკრუტინგის პროცესშ ინტერვიუს ფაზა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, სადაც კანდიდატები განციდიან მაღალი დონის სტრესს, შესაბამისად ამ მოდულით მაქსიმალურ ინფორმაციას ვაწვდით ამ ეტაპის შესახებ, რაც ნათ სტრესის შემცირებაში ეხმარება და ამზადებს სტუდენტებს ამ ეტაპის წარმატებით გადასალახად.
Რეკრუინგის პროცესი და ეტაპები;
Სიმულაციური ინტერვიუ;
Რეკომენდაციები გასაუბრების პროცესისთვის;
Გასაუბრების პროცესის red flag-ები.
Module 14: მასტერკლასი სტუმარი წარმატებული დეველოპერისგან
მოცემულ მასტერკლასზე სტუდენტებს გამოცდილებას გაუზიარებს ამ სფეროში წარატებული დეველოპერი, რომელიც სტუდენტებს გაააცნობს საწყის ეტაპზე თუ განვითარების რა გზა განვლო გასცემს რეკომენდაციებს ჯუნიორ პოზიციებზე მყოფი კადრებისთვის და აცნობს შრომის ბაზრის ტენდენციებს რომლებიც ამ მიმართულებით არის აქტუალური
Module 15: ინდივიდუალური სიმულაციური ინტერვიუ და უკუკავშირი
მოდულის ფარგლებში სტუდენტებს ენიშნებათ ინდივილუარი ინტერვიუ, სადაც კარიერის მენეჯერთან ამუშავებს ყველა სავარაუდო შეკითვას, რომელიც შეიძლება რეალურ ინტერვიუზე შეხვდეთ. Ასევე, იღებენ რეკომენდაციებს, საუკეთესო პასუხების ვერსიების შესახებ.
ინდივიდუალური შეხვედრა;
Სიმულაციური ინტერვიუ;
რეკომენდაციები.
Module 16: ინდივიდუალური Linkedin და რეზიუმეს მიმოხილვა და უკუკავშირი - მოდულის ფარგლებში, ინიშნება ინდივიდუალური შეხვედრა სტუდენტებთან
სადაც კარიერის მენჯერი განიხილავს სტუდენტების რეზიუმესა და LinkedIn-ის პროფილს და ადგილზევე ეძლევათ უკუკავშრი.
ინდივიდუალური შეხვედრა;
LinkedIn-ის და რეზიუმეს ინდივიდუალური განხილვა;
რეკომენდაციები.
Module 17: მასტერკლასი სტუმარი წარმატებული ტექ კომპანიის ტექ რეკრუტერისგან
Მასტერკლასის ფარგლებში სტუდენტები ხვდებიან წარმატებული კომპანიის ტექ რეკრუტერებს სსადაც ისინი იღებენ მნიშვნელოვან ინფორმაცას რეკრუტერთან კომუნიკაციის ტექნიკები შესახებ, ასევე რჩევებსა და რეკომენდაციებს, რას უნდა მიაქციონ ყურადღება დამსაქმებელთან კომუნიკაციისა და ინტერვიუების პროცესში.ტექ რეკრუტერთან ამ ტიპის კომუნიკაცია ეხმარებათ სტუდენტებს პირველ რიგში, ნეთვორქინგის გაზრდაში და შერჩევის პროცესების სიღრმისეულად ცნობაში.
Მასტერკლასი ონლაინ სივრცეში;
გასათვალისწინებელი რჩევები Წარმატებული ტექ-რეკრუტერებისგან;
Რეალური მაგალითები;
Რეალური მაგალითები;
Module 18: სიმულაციური შეხვედრების ჯგუფური შეჯამება
აღნიშნულ შეხვედრაზე კარიერის მენეჯერი ჯგუფს უბრუნებს უკუკავშირს და განიხილავს სიმულაციური ინტერვიუების პროცესში იდენტიფიცირებული შეცდომების უკუკავშირს.
Ჯგუფური შეჯამება;
Დაშვებული შეცდომების იდენტიფიცირება;
Რეკომენდაციები;
შეჯამება.
Module 19: Agile and Lean მეთოდოლოგიები
ამ მოდულში განხილულია IT პროექტების მართვის მეთოდოლოგიები და მათი ძირითადი პრინციპები. ასევე, ყველა ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უნდა იცოდეს დამწყებმა დეველოპერმა, რათა წარმოდგენა შეექმნათ ამ მეთოდოლოგიებზე და მათთვის უცხო არ იყოს ეს საკითხები. Განსაკუთრებით  ყურადღება გამახსვილებულია  Agile and Lean მეთოდოლოგიები პროცესსა და პრინციპებზე.
Მასტერკლასი ონლაინ სივრცეში;
Agile და lean მეთოდოკოგიების არსი, მნიშვნელობა;
Რეალური მაგალითები.
Module 20: მასტერკლასი სტუმარი წარმატებული აიტი დირექტორისგან
მოცემულ მასტერკლასზე სტუდენტებს გამოცდილებას გაუზიარებს ამ სფეროში წარატებული აიტი დირექტორი, რომელიც სტუდენტებს გაააცნობს საწყის ეტაპზე თუ განვითარების რა გზა განვლო,  გასცემს რეკომენდაციებს ჯუნიორ პოზიციებზე მყოფი კადრებისთვის და აცნობს შრომის ბაზრის ტენდენციებს განიხილავს ტექ პოზიციებს, ასევე იმ ტექნიკურ უნარ-ჩვევებს, რომელიც საჭიროა სფეროში განვითარებისთვიდს.
Მასტერკლასი ონლაინ სივრცეში;
Წარმატების გზა;
Რეალური მაგალითები.
Module 21: ენტერპრენუერშიპი, ტექ სტარტაპები და ბიზნეს მენეჯმენტი Y Combinator-ის პრინციპებით
მასტერკლასი
Მასტერკლასი ონლაინ სივრცეში;
Ტექ სტარტაპების შექმნის და წარმატების ისტორიები;
რეკომენდაციები.
Module 22: დამსაქმებლებთან კომუნიკაციის პირადი პორტფოლიო (Hubspot)
მოდულის ფარგლებში, მოწვეული სტუმარი სტუდენტებს აცნობს, Hubspot-ის პლატფორმასა და მისი გამოყენების მნიშვნელობასა და ტექნიკებს.  Მოდულის ფარგლებში სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ ჰაბსპოტის პირადი პორტფოლიო გამართონ და მიიღონ რეკომენდაციები.
Მასტერკლასი ონლაინ რეჟიმში;
Hubspot-ის მნიშვნელობა;
Მისი ძირითადი ფუქნცია-მოვალეობები.
Module 23: უცხოეთში დასაქმების შესაძლებლობები და აპლიკაციების გადაგზავნა
მოდულში სტუდენტები ეცნობიან უცხოეთში დასაქმების შესაძლებლობები დღევანდელი შრომის ბაზრის გათვალისწინებით, შესაბამისი პლათფორმების მიწოდება სტუდენტებისთვის და ყველაზე პოპულარული დასაქმების პლათფორმების გაცნობა და გამოყენების გზები.
Უცხოური დასაქმების ძირითადი პლატფორმების გაცნობა;
Უცხოური Პლატფორმების გამოყენების ტექნიკები.
Module 24: შეჯამება და ინდივიდუალური კონსულტაცია
კარიერის განვითარების პროგრამის დასრულების შემდეგ, 24 მოდულის ფარგლებში ყველა სტუდენტს ენიშნება 15 წუთიანი ინდივიდუალური შეხვედრა, სადაც კიდევ ერთხელ ხდება განვლილი მასალის შეფასება და შეჯამება, ლინქდინისა და რეზიუმეს გადამოწმება და შესაბამისი რეკომენდაციების მიცემა.
Განვლილი მასალის ზოგადი შეჯამება;
კითხვა/პასუხი/ინტერაქცია;
Ინდივიდუალური შეხვედრები და რეკომენდაციები.

გჭირდებათ მეტი დეტალი? მოითხოვე დეტალური დოკუმენტი.

პერსონალური კარიერიერული განვიტარების მენეჯერი

დასაქმების გარანტია და
პერსონალური კარიერის მენეჯერი

კურსის დასრულებისას, ისარგებლებ დასაქმების გარანტიით რაც ნიშნავს, რომ გემუშავებათ პირადი კარიერის განვითარების მენეჯერეი 1:1-ზე იქამდე სანამ არ დასაქმდები. გეხმარებით პოტენციურ დამსაქმებლებთან ეფექტური კომუნიკაციის დამყარებაში, აპლიკაციების გადაგზავნაში, გაცნობითი და ტექნიკური ინტერვიუებისთვის მომზადებაში და წარმატებით წარმართვაში.
Dashboard mockup
  • რაც ნიშნავს რო გამოგეყოფა პერსონალური კარიერის განვითარების მენეჯერი, რომელიც 1:1-ზე გემუშავება იქამდე სანამ არ დასაქმდები.
  • დაგეხმარება როგორც სტრატეგიის დასახვაში, აგრეთვე დამსაქმებლების მოძიებაში, მათთან სწორი და ეფექტური კომუნიკაციის დამყარებაში და აპლიკაციების გადაგზავნაშიც, ყოველდღიური update შეხვედრებით.
  • 3 წლის ვადის განმავლობაში შენი პერსონალური კარიერის მენეჯერი დაგეხმარება არამარტო შენი პირველი არამედ შემდომ მეორე და მესამე დამსამქებლთან წარმატებით გადასაქმებაში. ღათა უკვე როგორც Lower-Middle ან Upper-Middle დეველოპერად შეძლო წარმატებით გადასაქმება უფრო უკეთეს და მაღალანაზღაურებად პროექტზე.
  • დაგეხმარება პირველ დამსაქმებელთან მიღებული გამოცდილების სწორი ფორმით დატანაში შენი CV-სა და Linked In-ის პროფილზე. შენი ტექ პორტფოლიო Github portfolio-ს მოწესრიგებაში, სწორი დამსაქმებლებთან მარტივად გადასაქმებაში რომელიც უკვე როგორც Middle ან Senior დეველოპერად დაგასაქმებდა უფრო საინტერესო და მაღალ ანაზღაურებაზე.

“ჩვენი კარიერის გუნდი შენამდე ასობით სტუდენტს დახმარებია ვინებიც იგივე სიტუაციაში იყვნენ. მნიშვნელობა არ აქვს როგორი ცოტა ან ბევრი იცი ჩვენ დაგეხმარებით იქამდე სანამ საჭირო რეზულტატს არ მივიღებთ.”

*Quote edited from conversation

Digital Institute - ის კარიერული განვითარების მენეჯერები

24 მოდულიანი კარიერული განვითარების პროგრამა

პარტნიორი კომპანიებ და დამსაქმებლები

Digital Institute-ის Partnership-ების გუნდი აქტიურად ემუშავება გლობალურ ბაზარზე არსებულ დამსაქმებლებს იმისათვის, რომ დამსაქმებლებთან დამატებითი უპირატესობა მოიპოვო
Dashboard mockup
  • დამსაქმებლებმა წინასწარ იცოდნენ თუ რა კონკურენტულ უპირატესობას ანიჭებს ჩვენი პროგრამები და ტრენინგები და რითი გამოირჩევიან ჩვენი სტუდენტები, ტექ ინდუსტრიის დასაქმების ბაზარზე მყოფი სხვა სამსახურის მაიებლებისგან
  • იმისათვის რომ ჩვენმა სტუდენტებმა ისარგებლონ უპირატესობით და მიიღონ პირდაპირი წვდომა გასაუბრებებზე

მოითხოვე პარტნიორთა სრული სია

მიიღე უფასოდ ჩვენი ინტერნაციონალური პარტნიორი დამსაქმებელთა სრული სია
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.